Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mes, NNL Termo, UAB juridinio asmens kodas 300035285, registruotos buveinės adresas Marijampolės g. 27, Pagiriai, Garliavos sen., LT-53283 Kauno r. Nordnet, UAB juridinio asmens kodas 300151140, buveinės adresas Marijampolės g. 27, Pagirių km, Garliavos sen., LT-53282 Kauno r., Litcargo, UAB juridinio asmens kodas 302637657, registruotos buveinės adresas Ukmergės g. 251, LT-07160 Vilnius (toliau – Bendrovės, arba Mes) rūpinamės informacijos apie Jus apsauga. Mes laikomės nuo 2016 m. balandžio 27 d. Europos Sąjungos galiojančio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas) ir kitų teisės aktų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėse.

Tikimės, kad šiame Privatumo pranešime rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip Mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus.

Jei turite klausimų, komentarų dėl to, kaip Mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, Mes pasirengę Jums padėti. Jeigu Jums reikalinga informacija arba pagalba, prašome kreiptis į Mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu duomenuapsauga@nnl.lt

Tvarkydami Jūsų duomenis Mes užtikrinsime, kad duomenų tvarkymas atitiks šiuos principus:

  • Tvarkysime tik teisingus ir reikalingus tikslams įvykdyti duomenis;
  • Naudosime tik šioje politikoje numatytiems tikslams pasiekti;
  • Suteiksime prieigą prie duomenų tiems asmenims, kuriems yra būtina vykdant savo tiesiogines pareigas;
  • Užtikrinsime duomenų konfidencialumą;
  • Nelaikysime ilgiau nei būtina įvardintiems tikslams pasiekti;

KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME IR KODĖL?

LOGISTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO METU TVARKOMI DUOMENYS

SUTARTIES VYKDYMO SU PARTNERIAIS METU TVARKOMI DUOMENYS 

KADA TVARKOME DUOMENIS ILGIAU NEI NURODYTA PRANEŠIME IR KĄ DAROME PASIBAIGUS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINUI?

Atskirais atvejais, tokiais kaip garantijos užtikrinimas, pretenzijų, teisinių ginčų (ieškinių) arba kai yra tokio ginčo tikimybė ar pareikštų reikalavimų tyrimo tikslais Mes Jūsų duomenis (informaciją, sutikimus, sutikimo atšaukimo įrodymus, Užklausas, pareiškimus ir pan.) saugosime ilgiau nei nurodyta Pranešime, t. y. iki tol kol visi sutartiniai įsipareigojimai ir (ar) teisiniai ginčai bei prievolės bus pasibaigę.

Pasibaigus šiame Pranešime nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Mes Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų duomenis Mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda Mums vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, teikia mums su klientų Užklausų administravimu susijusias paslaugas.

  • BTT, UAB – atlieka naudojamų sistemų priežiūrą bei teikia debesijos paslaugas;
  • Fleet complete, UAB – teikia automobilių sekimo sistemos paslaugas;
  • Inovatyvių sprendimų centras – (Ne) blaivumo patikros paslaugų teikėjas;
  • Duomenų apsaugos pareigūnui – vykdant Reglamento reikalavimus;

Kiekvienu atveju Duomenų tvarkytojui Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

KOKIOSE TERITORIJOSE IR JURISDIKCIJOSE MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

KOKIAS TEISES JUMS SUTEIKIA DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS AKTAI?

Teisė susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti Mūsų patvirtinimą, ar Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius ir pasekmes Jums.

Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu Jūs manote, kad Mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė pateikti skundą. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, Mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis Mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti Mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins Mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, Mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. L. Sapiegos g. 17, Vilnius www.ada.lt ada@ada.lt

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Mūsų teisėtais interesais.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Jūs visuomet galite kreiptis į Mus el. paštu duomenuapsauga@nnl.lt jeigu šiame Pranešime pateikta informacija Jums nepakankama arba pageidaujate gauti informacija apie tvarkomus asmens duomenis.

Užklausas dėl savo teisių įgyvendinimo galite pateikti adresu duomenuapsauga@nnl.lt

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Siekdami apsaugoti visų duomenų subjektų dirbančių arba bendradarbiaujančių su mumis duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę.

Nustatę Jūsų tapatybę įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Ši Politika galioja nuo 2020 m. Kovo 1 d. Jei pakeisime šį Pranešimą, paskelbsime jo atnaujintą versiją interneto Svetainėje.

Telefonai Infolinija: +370 611 38003 Personalo sk.:  +370 618 23393
El. paštas info@nnl.lt
NNL – Quality Logistics Partner NNL – Quality Logistics Partner
Kauno padalinys ir centriniai sandėliai Marijampolės g. 27,  Pagirių km., Garliavos sen., Kauno raj. LT-53282
© 2017 NNL įmonių grupė. Visos teisės saugomos.